Cổ đông/Báo cáo thường niên

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017 thay đổi vượt quá 10% so với quý III năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017...

Báo cáo thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2016

Đối tác của Visicon