Cổ đông/Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

Kính gửiQuý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

VC6 gửi đến quý Cổ đông, bạn đọc báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 do đơn vị kiểm toán Deloitte thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Vinaconex6 năm 2011

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Vinaconex6 năm 2011 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV năm 2009

Công ty cổ phần Vinaconex6 (MCK: VC6) thông báo:

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV năm 2009

Đối tác của Visicon