Cổ đông/Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phân Vinaconex6

Công ty Cô phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2011

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                 - Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi báo cáo thường niên năm 2011

Đối tác của Visicon