Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2013

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: " Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013"

Đính kèm: Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét:

File đính kèm

VC6 - Báo cáo thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phân Vinaconex6

Công ty Cô phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty

Tệp đính kèm

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: " Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012"

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (năm 2011)

Kính gửi:    - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                      - Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011.

Tệp tin đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty.pdf

Đối tác của Vinaconex 6