Cổ đông/Báo cáo thường niên

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

 Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016...

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tài chính quý I/2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Đối tác của Visicon