Báo cáo thường niên

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

 

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Đối tác của Vinaconex 6