Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2015....

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin công bố "Báo cáo tài chính đã được soát xét" cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

file đính kèm: Bao cao tai chinh 06 thang dau nam.pdf

Báo cáo thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2014

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: " Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014"

Đính kèm: Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin công bố "Báo cáo tài chính đã được soát xét" cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

file đính kèm: Báo cáo tài chính đã được soát xét

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/ năm 2014)

file đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Đối tác của Vinaconex 6