Báo cáo thường niên

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính đã qua kiểm toàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Vinaconex 6 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017 thay đổi vượt quá 10% so với quý III năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

Đối tác của Vinaconex 6