Báo cáo thường niên

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017

 

   Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017 thay đổi vượt quá 10% so với quý III năm 2016...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

   Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017...

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017...

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2016...

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính đã qua kiểm toàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016....

Đối tác của Vinaconex 6