Vinaconex6 thông báo thay đổi mẫu dấu và đăng ký kinh doanh mới

Công ty CP Vinaconex6 xin thông báo đến Quý cơ quan quản lý nhà nước, Tổng công ty CP Vinaconex và các thành viên cùng các quý Cổ đông, khách hàng, đối tác mẫu dấu mới và giấy đăng ký kinh doanh mới của Công ty:

I) Thông báo thay đổi mẫu dấu mới của Công ty: ( có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2011 )

a) Toàn văn thông báo thay đổi mẫu dấu mới của Công ty CP Vinaconex6:

b) Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới:

II) Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty:

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới