ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 24/4/2018

Cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán

 

Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/năm 2013)

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                - Sở giao dịch chứng khoán

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

Công văn thông báo Phó giám đốc Công ty nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 gửi Công văn số 585/CV/VC6-CBTT 

Công ty CP Vinaconex 6 thông báo bổ nhiệm mới Phó giám đốc Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 xin gửi Công văn bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty...

Báo cáo thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phân Vinaconex6

Công ty Cô phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty

Đối tác của Vinaconex 6