Quan hệ Cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch thực hiện thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch thực hiện thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

 

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán

 

Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/năm 2013)

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                - Sở giao dịch chứng khoán

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

Đối tác của Visicon