Quan hệ Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

 

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (ông Hoàng Hoa Cương - Giám đốc Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Báo cáo thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Báo cáo thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2014

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Bổ nhiệm mới Phó Giám đốc Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

- Nội dung: Bổ nhiệm mới Phó Giám đốc Công ty (bổ sung cổ đông nội bộ)

- Lý do: Tăng cường công tác quản lý điều hành doanh nghiệp

 

Đối tác của Visicon