Cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch Chứng khoán

File đính kèm:

01. Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

02. Danh sách Cổ đông nội bộ/ Người có liên quan

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                - Sở giao dịch Chứng khoán

                - Công ty Cổ phần Vinaconex6

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                - Sở giao dịch Chứng khoán

                - Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét:

File đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/năm 2013)

Kính gửi:    - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                     - Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013....

Công văn thông báo Phó giám đốc Công ty nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 gửi Công văn số 585/CV/VC6-CBTT về việc: Phó giám đốc Công ty nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Lý do: Đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí

Ông Trịnh Văn Lịch - Sinh ngày 14/03/1953. Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Công ty CP Vinaconex 6 thông báo bổ nhiệm mới Phó giám đốc Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                   - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 xin gửi Công văn bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty...

VC6 - Báo cáo thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phân Vinaconex6

Công ty Cô phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty

Tệp đính kèm