Cổ đông

Vinaconex6 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Sáng ngày 28/03/2014, tại Hội trường Văn phòng Công ty - Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014...

Văn kiện Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi "Văn kiện Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014" Mã chứng khoán VC6

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch thực hiện thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch thực hiện thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

 

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán

 

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét

Công ty CP Vinaconex6 công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/năm 2013)

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                - Sở giao dịch chứng khoán

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

Công văn thông báo Phó giám đốc Công ty nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 gửi Công văn số 585/CV/VC6-CBTT 

Đối tác của Vinaconex 6