Quan hệ Cổ đông

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (ông Hoàng Duy Hải)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:...

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

 

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (ông Hoàng Hoa Cương - Giám đốc Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Báo cáo thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Báo cáo thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2014

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Đối tác của Visicon