Cổ đông

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

 

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 (6 tháng đầu năm 2015)

Thông báo: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Trích Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8

file đính kèm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8...

Vinaconex6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 09/4/2015, tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex 6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Vinaconex 6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020...

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2015-2020

Công bố thông tin Nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi công bố thông tin nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015...

Đối tác của Vinaconex 6