Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2015-2020

:Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015...

Công bố thông tin Nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020

:Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi công bố thông tin nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Báo cáo thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo thường niên năm 2014

File đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2014

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

:Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015...

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: " Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014"

Đính kèm: Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (ông Hoàng Duy Hải)

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ:...

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2020 & tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (ông Hoàng Hoa Cương - Giám đốc Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Báo cáo thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2014

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Báo cáo thông tin tình hình quản trị Công ty năm 2014

file Báo cáo đính kèm