Quan hệ Cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công bố một số tài liệu

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

File đính kèm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCDTN năm 2016

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình Quản trị công ty

Đối tác của Visicon