ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 24/4/2018

Cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

 

Thông tin tài chính

Thông tin giá trị sản lượng - doanh thu Vinaconex6 tới năm 2017

 

 

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công bố một số tài liệu

Đối tác của Vinaconex 6