Quan hệ Cổ đông

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền...

Thông báo thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ...

Thông báo Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6...

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty...

Đối tác của Visicon