Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ...

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng...

Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính quý I/2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex6...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ...

Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2015....

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: " Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015"

Đính kèm: Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế