Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016....

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

 

                                              Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6...

Thông báo bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -2020...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Vinaconex6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Vinaconex6...

Quy chế Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Quy chế Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020

Xem file đính kèm:

01. Quy chế Bầu cử Bổ sung 

02. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thành viên BKS xin từ nhiệm chức vụ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thành viên BKS xin từ nhiệm chức vụ

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Xem file đính kèm:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Xem file đính kèm: 

Tờ trình Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Xem file đính kèm: 

01. Tờ trình 

02. Tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6