Quan hệ Cổ đông

Vinaconex6(VC6): Tăng Vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Trân trọng thông báo toàn văn nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng....

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần Vinaconex6 (MCK: VC6) thông báo:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV năm 2009

Công ty cổ phần Vinaconex6 (MCK: VC6) thông báo:

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV năm 2009

Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - VC6.

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX:

Đối tác của Visicon