Cổ đông

Báo cáo tài chính Vinaconex6 (VC6) 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Vinaconex6 (VC6) 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6 

Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - VC6.

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX:

Đối tác của Vinaconex 6