Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

VC6 gửi đến quý Cổ đông, bạn đọc báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 do đơn vị kiểm toán Deloitte thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Vinaconex6 năm 2011

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Vinaconex6 năm 2011 

Công ty CP Vinaconex6 thông báo về việc sở hữu quyền mua Chứng khoán

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) nhận được giấy chứng nhận số 06/GCN - UBCK ngày 19/01/2011 do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp V/v: Đăng ký chào bán cổ phiếu VC6 ra công chúng với số lượng 3.000.000 cổ phiếu. Công ty xin thông báo và gửi toàn văn Quyết định nêu trên đến Quý cổ đông.

VC6 được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) nhận được giấy chứng nhận số 06/GCN - UBCK ngày 19/01/2011 do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp V/v: Đăng ký chào bán cổ phiếu VC6 ra công chúng với số lượng 3.000.000 cổ phiếu. Công ty xin thông báo và gửi toàn văn Quyết định nêu trên đến Quý cổ đông.

VC6 được chấp thuận niêm yết bổ sung 45.475 cổ phiếu

Công ty cổ phần Vinaconex nhận được Quyết định số 983/QĐ – SGDHN Ngày 24/12/2010 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 45.475 cổ phiếu (mã chứng khoán VC6) phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua ngày 17/04/2010.

 

VC6 công bố thông tin kết quả SXKD Quý III/2010

Ngày 25/10/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã công bố thông tin Báo cáo tài chính tóm tắt

Đối tác của Visicon