Quan hệ Cổ đông

Vinaconex6 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Sáng ngày 22/03/2013, tại Hội trường Văn phòng Công ty - Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013...

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 & kế hoạch thực hiện thanh toán Cổ tức năm 2012 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP Vinaconex6 thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty CP Vinaconex6 thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

 

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012...

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012...

Đối tác của Visicon