Cổ đông

Vinaconex6 thông báo thực hiện thanh toán Cổ tức năm 2011 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin thông báo thực hiện thanh toán Cổ tức năm 2011 bằng tiền; Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty Công ty Cổ phần Vinaconex6; Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/05/2012....

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (năm 2011)

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty CP Vinaconex6 - VC6

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty CP Vinaconex6

(Mã chứng khoán: VC6)

Nghị quyết + Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Vinaconex6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty xin trân trọng gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết + Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty xin thông báo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

 

VC6 thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và kế hoạch thực hiện thanh toán trả Cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Kính gửi: Quý Cổ đông, Đối tác, khách hàng và các đơn vị liên quan

Công ty Cổ phần Vinaconex6 gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý III/2011 của Công ty CP Vinaconex6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý III - 2011

 

Đối tác của Vinaconex 6