Cổ đông

Tổng công ty CP Vinaconex Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông lớn, Cổ đông nội bộ và báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

Nội dung công văn số 003229/2012/CV-QLGS về việc báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của  Cổ đông lớn, Cổ đông nội bộ và công văn số 003231/2012/CV-QLGS về việc báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn ngày 02/11/2012 của Tổng công ty CP Vinaconex...

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012...

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012...

Công ty CP Vinaconex6 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2012

Ngày 28/09/2012, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo số: 1525/TB-VSD về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VC6 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các thành viên...

Công ty CP Vinaconex6 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2012

Ngày 28/09/2012, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo số: 1525/TB-VSD về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VC6 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các thành viên...

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2012

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                   - Sở giao dịch Chứng khoán

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)........................

Vinaconex6 thông báo thực hiện thanh toán Cổ tức năm 2011 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin thông báo thực hiện thanh toán Cổ tức năm 2011 bằng tiền; Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty Công ty Cổ phần Vinaconex6; Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/05/2012....

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (năm 2011)

Kính gửi:    - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                      - Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011.

Tệp tin đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty.pdf