Cổ đông

Vinaconex 6 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017

   Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2017 thay đổi vượt quá 10% so với quý III năm 2016...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017...

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương

  Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương...

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Hoàng Hoa Cương - Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đối tác của Vinaconex 6