Quy chuẩn & Chất lượng

Sổ tay An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại công trường

  Sổ tay AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG tại công trường Visicons (Vinaconex 6), năm 2018

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Visicons

Chính sách Vệ sinh an toàn lao động tại công trường năm 2018

   Quy định về An toàn - Vệ sinh lao động tại công trường

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

        Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017.

Đối tác của Visicon