VINACONEX 6 - 27 năm hình thành, hội nhập và phát triển.

 

       

 

Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần Vinaconex6

         VINACONEX 6 khẳng định quyết tâm của mình bằng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng tới hiệu quả, sự thoả mãn của Khách Hàng đối với chất lượng các công trình do VINACONEX 6 thi công, cung cấp cho Khách Hàng những dịch vụ chất lượng nhất.

         Mọi nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 (đến nay được nâng cấp lên  phiên bản ISO 9001:2008) được VINACONEX 6 quán triệt tới tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty: Đường lối lãnh đạo thống nhất, Định hướng tới Khách hàng, Quản lý có hệ thống. Trong đó Chính sách chất lượng được Công ty chỉ đạo xuyên suốt trong toàn hệ thống quản lý.

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6